REGULAMIN Start / Strony


Jezioro Solińskie jest jeziorem górskim o dość częstej zmienności kierunku wiatru jak i jego natężenia. Czynniki te należy brać zawsze pod uwagę w trosce
o bezpieczeństwo załogi i własne. Tel alarmowe do WOPR: 607 112 112 / 601 100 100.

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu zawartej przez "dobre-jachty-solina.pl". Wynajmujący jest jedynym i prawomocnym dysponentem jachtu będącego przedmiotem czarteru.

 1. Najemcą może być osoba, która: ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty i ważny patent żeglarza jachtowego.
 2. Wynajęty jacht nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty jacht i wyposażenie.
 3. Wynajętego jachtu nie wolno przemieszczać poza obszar Jeziora Solińskiego.
 4. Wynajętym jachtem zabrania się holowania innych jednostek, przekraczania dopuszczalnej ładowności oraz palenia na nim tytoniu lub innych aromatycznych substancji.
 5. Zabrania się kotwiczenia na jeziorze przy "zrzuconych" żaglach z dala od brzegu. Jacht jest wtedy bardzo słabo widoczny dla innych jednostek pływających. Kotwiczenie jest dopuszczalne, gdy stoimy przy brzegu lub przy kei.
 6. Zabrania się wynoszenia materacy na zewnątrz z kabiny w celach innych jak suszenie.
 7. Wynajęty jacht najemca zobowiązuje się użytkować zgodnie ze sztuką żeglarską i zwrócić w stanie nienaruszonym.
 8. W wynajętym jachcie nie można czynić zmian w wyposażeniu oraz zabrania się wprowadzania własnych zmian konstrukcyjnych.
 9. Opłata za wynajem pobierana jest w dniu odbioru jachtu wg stawki z cennika obowiązującego w dniu podpisania umowy. Opłata jest pomniejszona o kwotę wpłaconej zaliczki.
 10. W celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy najmu pobierana jest kaucja. Kaucja podlega zwrotowi po wygaśnięciu umowy lub stanowi odszkodowanie za zniszczenia (pogorszenie stanu) przedmiotu umowy powstałe z winy Najemcy.
 11. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę.
 12. Opóźnienia w odbiorze jachtu do tego jak to określono w umowie (bez wcześniejszego ustalenia z Wynajmującym) powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 50,00 PLN za każdą zakończoną godzinę oczekiwania na przekazanie jachtu.
 13. Opóźnienia w zwrocie jachtu do tego jak to określono w umowie (bez wcześniejszego ustalenia z Wynajmującym) powoduje naliczenie opłaty dodatkowej
  w wysokości 100,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę oczekiwania na zdanie jachtu.
 14. Niezgłoszenie zamiaru przedłużenia najmu i niezwrócenie jachtu do 6 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie
  i podlega zgłoszeniu na Policję.
 15. Oddanie jachtu niesklarowanego (brudny pokład, brudna toaleta, niezmarlowane żagle, itp.) obciążają Najemcę kwotą wg cennika.
 16. Za pobyt zwierzęcia na jachcie będzie naliczona kwota dodatkowa wg cennika. Zamiar zabrania na pokład zwierzęcia należy zgłosić przed rozpoczęciem rejsu.
 17. Korzystanie z w.c. chemicznego jest płatne dodatkowo wg cennika. Zamiar zabrania w.c. na pokład należy zgłosić przy rezerwacji jachtu.
 18. W czasie użytkowania Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu wodnego.
 19. Bez wiedzy i zgody Właściciela nie może być dokonywana żadna naprawa. W razie awarii jachtu w okresie najmu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego oraz postępować zgodnie z jego wskazówkami. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa załogi
  i ruchu wodnego, zabrania się kontynuowania dalszej żeglugi do czasu jej usunięcia.
 20. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno-prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy, np. kradzież jachtu, zatonięcie, pożar lub innego uszkodzenia uniemożliwiającego odbycie bezpiecznego rejsu.
 21. Na jachcie obowiązuje obuwie z miękką jasną podeszwą.
 22. Na jacht zabrania się wnoszenia skrzynek, opakowań i bagaży o ostrych krawędziach.
 23. Jeżeli uszkodzenie jachtu nastąpiło w wyniku kolizji lub wypadku, Najemca zobowiązany jest do wezwania Policji, WOPR i powiadomienia Wynajmującego.
 24. Jacht posiada ubezpieczenie OC, AC, NNW.
 25. Posiadanie polisy na jacht nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności cywilnej w przypadku:
  - umyślnego uszkodzenia jachtu,
  - uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych,
  - uszkodzenia jachtu w razie przekroczenia przepisów o ruchu wodnym,
  - szkody powstałej, gdy osobą prowadzącą jacht nie była osoba wymieniona w umowie najmu,
  - w przypadku pozostawienia jachtu bez ochrony w miejscu niestrzeżonym,
  - w przypadku porzucenia jachtu,
  - drobnej szkody (otarcia, ugięcia, urwania, zgubienia, etc.) w sprzęcie lub wyposażeniu. W w/w przypadkach szkody pokrywane są przez Najemcę.